Program schôdze:                                                      

  1.  Otvorenie, privítanie členov a hostí
  2.  Voľba návrhovej a volebnej komisie
  3.  Správa o činnosti DHZ za rok 2018
  4.  Správa o hospodárení DHZ za rok 2018
  5.  Správa revíznej komisie
  6.  Diskusia
  7.  Plán hlavných úloh DHZ na rok 2019
  8.  Návrh na uznesenie
  9.  Záver 

 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Doplnkové informácie